Az Adatkezelő (Szolgáltató)

neve: Pásztor Péter egyéni vállalkozó

székhelye: 1034 Budapest, Beszterce u. 17/B

adószáma:

e-mail: pasztor.peter99@outlook.hu

Cégjegyzékszáma:

1.Adatvédelmi irányelvek

Pásztor Péter egyéni vállalkozó számára az adatvédelem nagy jelentőséggel bír. Pásztor Péter egyéni vállalkozó (a zeneotthon.hu üzemeltetője, a továbbiakban adatkezelő vagy szolgáltató) kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Pásztor Péter egyéni vállalkozó kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei, felhasználói személyes adatainak védelmét. Ennek megfelelően a szolgáltató a törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes, illetve a közérdekű adatokat kiemelt figyelemmel arra, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.

A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást a regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése jelenti. A tudatosan átadott személyes adatokat az adatkezelő csak arra az esetre használja fel, amire rendelkezésére bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.

A szolgáltató gyűjti az adatokat a honlap látogatottságáról, a látogatások számáról, módjáról. Ezeket a regisztrációs vagy felhasználói adatokat, statisztikailag, anonim módon gyűjti, hogy azok elemzésével tevékenységét, a szolgáltatást fejleszthesse. Ezen statisztikák alapján egyénekről következtetést nem vonunk le és nem is tudnánk. A statisztikákat a szolgáltató szabadon közzé teheti és megoszthatja.

2.A kezelt személyes adatok köre

Zenei képzésre jelentkezés esetén:

A képzésre való jelentkezéshez szükséges űrlapot - amennyiben a képzésre jelentkező személy (továbbiakban jelentkező) nem múlt el 16 éves – csak a jelentkező törvényes képviselője töltheti ki, az azokban bekért adatokat csak ő adhatja meg!

A zenei képzésre való jelentkezéshez szükséges adatok, melyeket kezelünk:

A jelentkező
neve,
születési dátuma,
amennyiben 16. életévét még nem töltötte be - a törvényes képviselőjének neve, email címe és telefonszáma, amennyiben betöltötte, a jelentkező telefonszáma, email címe
lakcíme.

 

3.Cookie-k (sütik)

 

Pásztor Péter egyéni vállalkozó weboldala(zeneotthon.hu) cookie-kat alkalmaz. A cookie-k feladata információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről;

a látogatók egyéni beállításainak megjegyzése, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, ezenkívül, valamint megkönnyítik a weboldal használatát és jobb felhasználói élményt nyújtanak. A cookie-k szöveges adatcsomagok, melyeket a böngészők tárolnak, hogy a weboldal legközelebbi meglátogatásakor kényelmi funkciókkal szolgálhassanak. A cookie-k ezáltal nagyban segítik az oldal minőségi megjelenését és kényelmét. A cookie-kat a látogató bármikor törölheti, vagy megakadályozhatja azok eltárolását böngészőjének beállításai közt. Ez azonban ronthatja a felhasználói élményt.

Az oldalon olyan sütik is el vannak helyezve, melyekkel a szolgáltató általános következtetéseket tud levonni a felhasználói élmény fejlesztéséhez. Ezek az információk anonim módon kerülnek begyűjtésre és harmadik féltől származnak. Az oldalt meglátogató egyénekről következtetést a szolgáltató nem von le és nem is tudna levonni. Mindezek csupán statisztikai jellegű adatok. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, míg a látogató le nem törli azokat. Ilyen sütik a Google Analytics által szolgáltatott sütik.

 

4.A kezelt adatok tervezett felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje

4.1 Tervezett felhasználás

A képzésbe való jelentkezés során az érintett adatait kapcsolattartásra, valamint a szolgáltatásunk teljesítéséhez használjuk fel. Pl. az érintett email címére, telefonszámára szükségünk van a képzés első alkalmának egyeztetéséhez vagy a lakcímére, a képzés megtartásának helyszínéhez.

4.2 Jogalap

A Pásztor Péter egyéni vállalkozó weboldalán keresztül a jelentkezéshez begyűjtött adatok önkéntes hozzájárulási alapon kerülnek feldolgozásra, számlázási adatok a jogi kötelezettségi alapon, de mindez a szerződés teljesítésének feltétele is.

4.3 Megőrzési idő

A zenei képzésben való részvétel jelentkezéséhez szükséges adatok (lásd a 2. pontban) tárolásának ideje megegyezik Pásztor Péter egyéni vállalkozó szolgáltatásainak igénybevételével, azaz amint nem kíván már az résztvevő a zenei képzésben részt venni, minden általa, illetve törvényes képviselője(ha van) által megadott személyes adat törlésre kerül.

5. Tájékoztatás az adatkezelő harmadik országbeli szolgáltatás igénybevételéről

Pásztor Péter egyéni vállalkozó weboldala a Wix.com Ltd. (Székhely: Izrael- Tel-Aviv) online felhőalapú weboldalépítő szoftverrel és annak applikációival készült, így a képzésbe való jelentkezés során az űrlapon megadott adatai továbbításra kerülnek a Wix.com Ltd. Amerikai Egyesült Államokbeli biztonságos, tűzfallal ellátott szervereire, mely rendelkezik ISO/PCI biztonsági tanúsítványokkal és tagja a Privacy Shield („adatvédelmi pajzs”) szervezetnek, ezzel garanciát biztosítva az adatok biztonságáért. Ezen szervereken adatbázisban tárolódnak, azonban ehhez csak az adatkezelő fér hozzá.

6. Hozzájárulás
Az érintett jelen tájékoztató elfogadásával és a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során önként hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje, tárolja és felhasználja jelen tájékoztatóban megjelölt célokra.

Eme hozzájárulás az adatok gyűjtésére, rögzítésére, rendszerezése, tárolására, adatkezelési célnak megfelelő felhasználására, törlésére terjed ki.

7. Az érintett jogai

Az érintett kérvényezhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérvényezheti azok helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését, visszavonását, élhet azok adathordozási-, és tiltakozási jogával a pasztor.peter99@outlook.hu email címen. Ilyen kérvény beérkezése esetén Pásztor Péter egyéni vállalkozó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

  1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a begyűjtött adatokról másolatot kérhet(hozzáféréshez való jog). Ezen adatokba beletartoznak:

 az adatkezelés céljai;az érintett személyes adatok kategóriái;azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról;

  2. kérvényezheti rosszul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog)

  3.kérvényezheti az adatkezelő által tárolt személyes adatai törlését (törléshez való jog)

  4.kérvényezheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog)

  5.Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog)

  6. tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog)

  7.Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

  8.Az érintett jogosult panasztételi lehetőségre adatok kezelésével kapcsolatban

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Pásztor Péter egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  •  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

  •  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8 .Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Pásztor Péter Egyéni Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóhoz szükséges fogalmak

1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

3.az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

4.profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

5.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

6.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

7.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

8.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

9.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

10.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

 

11.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

12.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

13.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

14.felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltató honlapján képzésre jelentkezik vagy kapcsolatot vesz fel a weboldalon;

15.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

16.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

17.résztvevő: Pásztor Péter egyéni vállalkozó tevékenysége kapcsán tartandó képzésbe jelentkezett személy.

18.jelentkező: Pásztor Péter egyéni vállalkozó tevékenysége kapcsán tartandó képzésbe jelentkező  személy.